Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). Ten dokument reguluje postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić informacje naszych Klientów. Dzięki RODO mają Państwo większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe.

Najważniejsze uprawnienia, które daje RODO:

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do przenoszenia danych;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest MB ELiX sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w ul. Skarżyńskiego 26, 54-530 Wrocław,

NIP: 9151737625, E-mail: office@elix.pl tel. 71 387 85 33

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Zawsze i w każdej chwili masz prawo do:

aktualizacji lub usunięcia swoich danych

do otrzymania kopii danych przechowywanych przez airfresh24.com

masz prawo zgłosić naruszenie w przetwarzaniu danych do odpowiedniego organu

Jak chronimy dane osobowe?

Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych. Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą: Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

w celu zawarcia i wykonania usługi – złożenie i dostarczenie zamówienia na wskazany adres bez podania tych danych usługa nie jest możliwa do realizacji w celu zapewnienia Państwu uprawnień w zakresie reklamacji w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach analitycznych, w tym w szczególności lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO; w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pastwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W ramach formularza kontaktowego, podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Państwa dane przetwarzamy samodzielnie. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in.: dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług księgowych i prawnych, usług z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, w zakresie rzeczowo uzasadnionym i/lub wynikającym z przepisów prawa samorządowym i rządowym organom administracji państwowej, organom podatkowym, sądowym i innym organom wymiaru sprawiedliwości, przy czym we wszystkich wymaganych prawem przypadkach przekazanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora chyba, że zawarcie takiej umowy nie jest wymagane. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom oraz nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane przetwarzamy w związku z realizacją usługi.

W każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z nami w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

e-mailem na adres: office@elix.pl

pisemnie na adres naszej siedziby.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, ww. regulaminy zostały odpowiednio zaktualizowane. Zmiany obowiązują od 25 maja 2018 r. i nie mają wpływu na realizacje podpisanych przed tą datą umów i złożonych zapytań.

Pliki z logami. Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera (host), Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, czy Dialog), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Internet Explorer lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu. Statystyki Google Analytics Statystyki Google Analytics – Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych