Warunki korzystania

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy dostępny pod adresem aromatone.eu prowadzony jest przez MB Elix sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000302226, NIP: 9151737625, REGON: 020713629, adres poczty elektronicznej: info@airfree.cluster100.hosting.ovh.net , tel.: +48 71 3878533

  1. 1. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem airfresh24.com
Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą
Konsument - Konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego
Przedsiębiorca - Przedsiębiorca w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego
Przedsiębiorca - Przedsiębiorca w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego
Sprzedający - Spółka MB Elix sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000302226, NIP: 9151737625, REGON: 020713629
Kodeks Cywilny - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.)
Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym loginem (adresem e-mail Klienta) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez ni
Regulamin - Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego
Usługa Elektroniczna - Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta
Newsletter - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnyc
Umowa Sprzedaży - Umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem podlegająca Regulaminowi, opisana w pkt 6 Regulaminu
Zamówienie - Oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
Umowa Subskrypcji - Umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem podlegająca Regulaminowi, opisana w pkt 8 Regulaminu
Umowa o Korzystanie z Urządzenia - Umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem podlegająca Regulaminowi, opisana w pkt 7 Regulaminu
Produkt - Dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma mogąca podlegać Umowie Sprzedaży lub Umowie Subskrypcji
Urządzenie - Dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma mogąca podlegać Umowie Sprzedaży lub Umowy o Korzystanie z Urządzenia
Formularz Rejestracji - Formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta
Formularz Zamówienia - Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Księgarni Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków zawieranej Umowy w postaci rodzaju Umowy, sposobu dostawy i płatności.

  • • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (z wyjątkiem pkt. 12 Regulaminu) jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego. 
  • • Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją niniejszego Regulaminu w oparciu, w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.aroamtone.eu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia.

 2. Usługi Elektroniczne

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
• Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony jeżeli Klient dokonał utworzenia Konta. W przypadku braku aktywności dłuższej niż 5 lat, Konto zostanie usunięte automatycznie. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.
• Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia nie wymaga posiadania Konta i rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych działań – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących zawieranej Umowy: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności, rodzaju zamawianej usługi. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. W przypadku chęci zawarcia Umowy o Korzystanie z Urządzenia lub Umowy Subskrypcji utworzenie konta jest obowiązkowe.
• Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
• Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej, oraz ewentualnie numeru telefonu, na które ma być przesyłany Newsletter. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.
• Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy

Celem korzystania z usług Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnianie przez Klienta wymagań technicznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, tj. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; aktualna przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox; Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 320×480; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu niezbędnych plików Cookies oraz obsługi JavaScript.

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zakaz używania pozyskanych danych do celów bezprawnych.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej Stronie Internetowej nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zawarte na Stronie Internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach znajdujących się na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. Informacje podane na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Sklep Internetowy może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości Sklepu Internetowego w dowolnym momencie. Klient zobowiązuje się do monitorowania zmian w Sklepie Internetowym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność wyglądu lub opisu Produktu lub Urządzenia przedstawionego na Stronie Internetowej z Produktem lub Urządzeniem dostarczonym Klientowi.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy, bezpieczeństwo ani za przerwy w świadczeniu Usług, w szczególności Usług Elektronicznych.

3. Zawieranie Umów
• Zawarcie Umowy między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu, niezależenie od rodzaju zawieranej Umowy.
3.2. Cena Produktu lub Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich/EUR/GBP i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu lub Usługi będącej przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
• Cena Produktu bądź Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w PLN/EUR i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu bądź Usługi będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
• Zawarcie Umowy między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
• Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem, a Usługodawcą. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki “spam” w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktowanie się z Usługodawcą. Wiadomość e-mail wysyłana jest dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykonania połączenia telefonicznego celem weryfikacji chęci związania się Umową przez Klienta.
• Usługodawca może oferować zawarcie Umowy Sprzedaży, Umowę o Korzystanie z Urządzenia lub Umowę Subskrypcji danego Produktu zależnie od swojej woli. • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4. Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.

4. Sposoby i Terminy Płatności za Produkt


• Usługodawca może udostępnić Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy za wszystkie Produkty i Usługi. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych możliwości płatności zgodnie z informacjami podanymi na stronie Sklepu Internetowego.

Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki (“Pobranie”);
Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy (“Przedpłata na konto (Pro forma)”) na podstawie przesłanej drogą elektroniczną faktury pro forma z 7-dniowym terminem płatności.

Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów płatności

• Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów płatności. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
• PayPal – dostępna pod adresem https://www.paypal.com/
• Stripe – dostępna pod adresem https://stripe.com/


Termin płatności:
• W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem (“Przedpłata na konto (Pro forma)”) Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w przesłanej fakturze pro forma. Termin na dokonanie płatności wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu zakupu chyba, że ustalono z Klientem inaczej.
W przypadku płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności odroczonych (“Płatność po otrzymaniu towaru (FV)”) – forma płatności dostępna wyłącznie dla Klientów będących Przedsiębiorcami, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty na rachunek bankowy i w terminie wskazanym na fakturze przelewowej dostarczonej z zamówieniem lub przesłanej drogą elektroniczną. Termin na dokonanie płatności wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu zakupu chyba, że ustalono z Klientem inaczej.

5. Dostawa oraz Odbiór Produktu
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
• przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem
• przesyłka paczkomatowa
• przesyłka pocztowa.
Wybrane sposoby dostawy i płatności mogą być niedostępne dla całego Zamówienia ze względów technologicznych i logistycznych (np. przekroczenie dopuszczalnych gabarytów lub wagi zamówienia) lub dodania do Zamówienia Produktu, który wyklucza skorzystanie z danego sposobu. Dostępne opcje dla Zamówienia są pokazane w Formularzu Zamówienia.
Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy
• W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem lub płatności odroczonych – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

6. Umowa Sprzedaży

W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Usługodawca zobowiązuje się do sprzedaży Produktu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Ceny.
Produkty objęte Umową nie są objęte gwarancją. Urządzenia są objęte 2-letnią gwarancją po przedstawieniu paragonu bądź faktury sprzedaży, jednak nie dłużej niż data przydatności.
W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie do Umowy stosuje się przepisy o sprzedaży Kodeksu Cywilnego.

7. Umowa o korzystanie z Urządzenia
W przypadku zawarcia Umowy o Korzystanie z Urządzenia Usługodawca zobowiązuje się udostępnić Urządzenie Klientowi, a Klient zobowiązuje się do comiesięcznej zapłaty Ceny.
Urządzenie stanowi własność Usługodawcy. Klient ponosi wszelkie opłaty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urządzenia (np. za energię elektryczną). Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urządzenia, w szczególności: zasilanie energią elektryczną, warunki klimatyczne (odpowiednia temperatura, wilgotność). Warunki te powinny być zgodne z dokumentacją techniczną Urządzenia, którą Usługodawca udostępni na każde żądanie Klienta.
Klient zobowiązuje się używać Urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji, zgodnie z Instrukcją Obsługi Urządzenia. Klient zobowiązuje się również do podłączania do Urządzenia jedynie Produktów oferowanych przez Usługodawcę i tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. W szczególności Klient zobowiązuje się do niezmieniania składu Produktów ani do niestosowania innych cieczy.
Klient nie ma prawa dokonywania samodzielnie napraw i modernizacji Urządzenia, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Urządzenia.
Naprawa lub wymiana Urządzenia wykonywana jest przez Usługodawcę i na jego koszt, z zastrzeżeniem pkt 7.7 Regulaminu.
Klient odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub utracenie Urządzenia lub jego części, w pełnej wysokości szkody poniesionej przez Usługodawcę. Usługodawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami naprawy Urządzenia w przypadku stwierdzenia, że uszkodzenie powstało w szczególności na skutek:
• samowolnej naprawy lub modernizacji dokonanej przez Klienta;
• świadomego zniszczenia Urządzenia;
• uszkodzeń mechanicznych, które nie mogły powstać w trakcie prawidłowej eksploatacji Urządzenia;
• niepowiadomienia Usługodawcy o nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Urządzenia
Klient nie może bez zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, udostępnić Urządzenia na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego osobie trzeciej.
Usługodawca jest uprawniony rozwiązać Umowę o Korzystanie z Urządzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
• Zwłoki Klienta z płatnością przez dwa pełne okresy
• Oddania przez Klienta urządzenia osobie trzeciej do używania lub w podnajem
• Świadomego uszkodzenia, zniszczenia lub uszkodzenia Urządzenia
• Używania Urządzenia w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi Urządzenia
Usługodawca może rozwiązać Umowę w każdym momencie bez podania przyczyny z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia Umowy.
Klient jest uprawniony do Rozwiązania Umowy o Korzystanie z Urządzenia nie wcześniej niż przed upływem 1 miesiąca i tylko z ważnych powodów.
Niezwłocznie po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy Klient jest zobowiązany do zwrotu Urządzenia w stanie nie gorszym, niż wskazywałaby na to jego normalna eksploatacja. Zwrotu należy dokonać zgodnie z warunkami określonymi w pkt 9 Regulaminu.
W przypadku braku możliwości zwrotu przez Klienta Urządzenia lub jego zwrotu w stanie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, Klient zobowiązany jest do zwrotu Usługodawcy kwoty umożliwiającej odtworzenie Urządzenia.
W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie do Umowy o Korzystanie z Urządzenia stosuje się przepisy o najmie Kodeksu Cywilnego.

8. Umowa Subskrypcji
W przypadku zawarcia Umowy Subskrypcji Usługodawca zobowiązuje się do comiesięcznej dostawy Subskrybowanego Produktu danej kategorii, a Klient zobowiązuje się do odebrania Produktu i zapłaty Ceny.
Płatność i dostawa Produktu następuje comiesięcznie. Zastosowanie znajdują zapisy pkt 4 i 5 Regulaminu.
Możliwość zawarcia Umowy Subskrypcji jest ograniczona do wybranych Produktów, tak jak zostało wskazane w Sklepie Internetowym. Klient ma możliwość wyboru rodzaju Subskrypcji zgodnie z opcjami wskazanymi w Sklepie Internetowym, z ograniczeniem do wyboru Produktu z tej samej kategorii:
• Wybór zapachu – umożliwia Klientowi wybór Produktu co miesiąc, najpóźniej w dniu dokonania płatności z góry poprzez dokonanie wyboru na Koncie Klienta. W przypadku braku wyboru Produktu Usługodawca zastrzega sobie prawo do samodzielnego wyboru Produktu.
• Suprise me! – umożliwia Usługodawcy dowolny wybór dostarczanego Produktu.
Umowa zawierana jest na czas określony 24 miesięcy. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres 24 miesięcy. W przypadku braku chęci przedłużenia Umowy Klient jest zobowiązany poinformować mailowo Usługodawcę co najmniej na miesiąc przed końcem Umowy.
W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym punkcie zastosowanie znajdują regulacje pkt 6 Regulaminu.

9. Zwroty
Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
• pisemnie na adres: MB Elix sp. z o.o. sp. k. ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław
• w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@airfree.cluster100.hosting.ovh.net
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku 1. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
• Dla Umowy Sprzedaży – od objęcia danego Produktu w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę-Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
• Dla Umowy Subskrypcji – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
• Dla Umowy o Korzystanie z Urządzenia – od dnia objęcia Urządzenia w posiadanie przez Konsumenta.
• dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mają obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument mogą zwrócić Produkt na adres: MB Elix sp. z o.o. sp. k. ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław
Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument:
• Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
• Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Klient może wybrać opcję nieodpłatnego zwrotu Produktu dostępną na stronie Sklepu Internetowego. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte lub w jakikolwiek sposób naruszone po dostarczeniu; (3) zawartej w drodze aukcji publicznej (4) produktów wykonanych zgodnie ze specyfikacją podaną przez Klienta; W przypadku Umowy o Korzystanie z Urządzenia Klient zobowiązany jest do zwrotu Urządzenia po zakończeniu Umowy. W przypadku braku zwrotu Usługodawca wyznaczy termin dokonania zwrotu i wyśle zawiadomienie o konieczności dokonania zwrotu na adres skrzynki elektronicznej Klienta. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia kary umownej za brak zwrotu Urządzenia będącego przedmiotem Umowy o Korzystanie z Urządzenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia pełnej wartości odszkodowania na zasadach ogólnych.

10. Reklamacja Produktu
Poczynając od 1 stycznia 2023 r. w wypadku niezgodności produktu z Umową, podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, są oparte na zasadach zawartych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
Usługodawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z Umową, tzn. bez wad, chyba że zostaną one bezpośrednio i wyraźnie wskazane Klientowi w opisie Produktu.
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
• pisemnie na adres: MB Elix sp. z o.o. sp. k. ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@airfree.cluster100.hosting.ovh.net
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności Produktu z Umową (wady); (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z Umową Sprzedaży (żądanie wymiany lub naprawy Produktu), żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o ile brak zgodności Produktu z Umową jest istotny; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu reklamacji, jest obowiązany, udostępnić Usługodawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbierze od Klienta Produkt na swój kosz. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji koszt odbioru Produktu pokrywa Klient.
Klient może również na koszt Usługodawcy przesłać Produkt niezgodny z Umową na adres: ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Usługodawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji koszt odbioru Produktu pokrywa Klient.
Procedurę Reklamacji Produktu stosuje się odpowiednio w stosunku do Reklamacji Urządzenia oraz Usług Elektronicznych.

11. Pozasądowe rozpatrywanie sporów
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
• Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
• Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
• Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem wynikające z lub w związku z umową zawartą zgodnie z niniejszym Regulaminem lub jej naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Instytutu Arbitrażowego ICC.
• Siedzibą arbitrażu będzie Polska.
• Językiem używanym w postępowaniu arbitrażowym będzie język polski
• Niniejsza umowa podlega polskiemu prawu materialnemu.

12. Postanowienia Dotyczące Przedsiębiorców
Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami.
Usługodawca przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
Z chwilą wydania przez Usługodawcę Produktu lub Urządzenia przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.
Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta.
Usługodawca udostępnia również możliwość zapłaty poprzez płatności odroczone na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT – dostępne wyłącznie dla stałych Klientów, po uprzedniej zgodzie Usługodawcy.
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem wynikające z lub w związku z umową zawartą zgodnie z niniejszym Regulaminem lub jej naruszeniem, rozwiązaniem lub nieważnością będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Instytutu Arbitrażowego ICC.
• Siedzibą arbitrażu będzie Polska.
• Językiem używanym w postępowaniu arbitrażowym będzie język polski
• Niniejsza umowa podlega polskiemu prawu materialnemu.

13. Postanowienia Końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje w wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej oraz hiszpańskiej. W przypadku niezgodności za wiążącą uznaje się polską wersję językową.
W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne, niezgodne z prawem, niewykonalne lub za takowe uznane przez uprawniony do tego organ, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384(1) Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami oraz od 1 stycznia 2021 r. z Klientami będącymi Przedsiębiorcami-Konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 287 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.