Πολιτική απορρήτου

Αγαπητοί κύριοι,

Από τις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο κανονισμός της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων - κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής "RODO"). Το έγγραφο αυτό ρυθμίζει τον χειρισμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για την προστασία των πληροφοριών των πελατών μας. Χάρη στο RODO, έχετε μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με το, ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και με ποιον τρόπο.

Οι πιο σημαντικές εξουσίες που σας δίνει το RODO:

το δικαίωμα διόρθωσης (τροποποίησης) των δεδομένων σας,

δικαίωμα διαγραφής, περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων,

Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,

το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων,

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή που ασχολείται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο διαχειριστής των δεδομένων σας είναι η MB ELiX sp. z o.o. sp.k. με έδρα στην οδό Skarżyńskiego 26, 54-530 Wrocław,

NIP: 9151737625, E-mail: office@elix.pl τηλ. 71 387 85 33

Η παροχή προσωπικών δεδομένων, καθώς και η συγκατάθεση για την επεξεργασία τους, είναι απολύτως εθελοντική. Οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχονται θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό και για το σκοπό για τον οποίο έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, σε περίπτωση που αποφασίσετε να μην μας παράσχετε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας σας και δεν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας.

Έχετε πάντα και ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να:

να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας

να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων που αποθηκεύονται από την airfresh24.com

έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν παραβίαση της επεξεργασίας δεδομένων στην αρμόδια αρχή

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα;

Ο Διαχειριστής έχει εφαρμόσει πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και πολιτική ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής για να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα σημαντικότερα στοιχεία του συστήματος προστασίας δεδομένων περιλαμβάνουν:
Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο οι υπάλληλοι που έχουν εκπαιδευτεί σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και έχουν υπογράψει τις σχετικές δεσμεύσεις που τους υποχρεώνουν να τα προστατεύουν.

Η ιστοσελίδα airfresh24.com συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Έχουν εφαρμοστεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού του Υπουργού Εσωτερικών

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας:

για τους σκοπούς της σύναψης και εκτέλεσης της υπηρεσίας - τοποθέτηση και παράδοση της παραγγελίας στην αναγραφόμενη διεύθυνση χωρίς τα δεδομένα αυτά, η υπηρεσία δεν μπορεί να παρασχεθεί για να διασφαλιστούν τα δικαιώματά σας στον τομέα των καταγγελιών για σκοπούς μάρκετινγκ βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του RODO για αναλυτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της καλύτερης επιλογής των υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας, της συνολικής βελτιστοποίησης των προϊόντων μας, της βελτιστοποίησης των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών, της οικοδόμησης γνώσεων σχετικά με τους πελάτες μας, καθώς και της υλοποίησης του έννομου συμφέροντός μας σε αυτό - σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) RODO, προκειμένου να σας προσφέρουμε άμεσα προϊόντα και υπηρεσίες (άμεσο μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένου του συνδυασμού τους με τις ανάγκες σας, i.δηλ. κατάρτιση προφίλ, για την επιδίωξη του έννομου συμφέροντός μας προς τούτο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) RODO.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) - εφεξής: ο κανονισμός. Στο πλαίσιο της φόρμας επικοινωνίας, η βάση για τη δράση μας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του RODO. Εάν έχετε δώσει ή θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε διαφημιστικές ανακοινώσεις και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η νομική βάση είναι επίσης το άρθρο 10 του νόμου περί παροχής υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα και το άρθρο 172 του νόμου περί τηλεπικοινωνιών.

Επεξεργαζόμαστε εμείς οι ίδιοι τα δεδομένα σας. Επιπλέον, τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε οντότητες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Διαχειριστή, μεταξύ άλλων. Επιπλέον, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε οντότητες που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Διαχειριστή, μεταξύ άλλων: παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, παρόχους λογιστικών και νομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ταχυδρομείου και δεμάτων, στο βαθμό που δικαιολογείται ή/και προκύπτει από τις διατάξεις του νόμου, σε τοπικές και κεντρικές κυβερνητικές αρχές, φορολογικές αρχές, δικαστικές αρχές και άλλες αρχές δικαιοσύνης, ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτούνται από το νόμο η διαβίβαση και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται βάσει συμφωνίας με τον Διαχειριστή και αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του Διαχειριστή, εκτός εάν δεν απαιτείται η σύναψη τέτοιας συμφωνίας.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σε σχέση με την παροχή της υπηρεσίας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων:

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: office@elix.pl

εγγράφως στη διεύθυνση της καταστατικής μας έδρας.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αλλά η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσής σας πριν από την ανάκλησή της. Λόγω αλλαγών στη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, οι προαναφερόμενοι κανονισμοί έχουν επικαιροποιηθεί αναλόγως. Οι αλλαγές ισχύουν από τις 25 Μαΐου 2018 και δεν επηρεάζουν την εκτέλεση των υπογεγραμμένων συμβάσεων και των ερωτημάτων

Αρχεία καταγραφής. Όπως οι περισσότεροι άλλοι ιστότοποι, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε δεδομένα που περιέχονται σε αρχεία καταγραφής. Οι πληροφορίες στα αρχεία καταγραφής περιλαμβάνουν τον αριθμό IP σας, το όνομα δικτύου του υπολογιστή σας (host), τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (για παράδειγμα, TP SA ή Dialog), το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (για παράδειγμα, Internet Explorer ή Mozilla Firefox), το χρόνο που περνάτε στον ιστότοπο και τις σελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας. Στατιστικά στοιχεία Google Analytics Στατιστικά στοιχεία Google Analytics - Η επισκεψιμότητα στις σελίδες του ιστότοπου παρακολουθείται από τα στατιστικά στοιχεία του Google Analytics. Σκοπός είναι η συλλογή δεδομένων σχετικά με τον τρόπο και τη δημοτικότητα της χρήσης των σελίδων μας. Χρησιμοποιώντας τις σελίδες αυτού του ιστότοπου, συναινείτε στην ανάλυση των δεδομένων σας από την Google Analytics για τους σκοπούς που περιγράφονται εδώ.